Покана за годишно общо събрание 2021

Покана за годишно общо събрание 2021

КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА

 

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на сдружение „КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ – ККЧТБ” кани членовете на Клуба и кандидатите за членове да участват в редовно годишно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 10.04.2021г от 10:00 ч в град София, ж.к. Младост 1, зад блок 71, на открито в градината на ресторант Аванти, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.;
3. Членуване на ККЧТБ в БНФК;
4. Прием на нови членове;
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27, изречение второ от ЗЮЛНЦ и чл. 31, изречение второ от Устава, Общото събрание ще се проведе 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за легитимно, независимо от броя на присъстващите членове.

Имайте готовност за събиране на членски внос /за членове и кандидат-членове на клуба/.