Годишно общо събрание 2020

Годишно общо събрание 2020

КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на сдружение „КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ – ККЧТБ” кани членовете на Клуба и кандидатите за членове да участват в редовно годишно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 14.03.2020 г. от 13,00 ч. в конферентната зала на хотел “Горна Баня” на ул. Урал 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на сдружението за 2019 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2019 г.;
3. Прием на нови членове;
4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27, изречение второ от ЗЮЛНЦ и чл. 31, изречение второ от Устава, Общото събрание ще се проведе 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за легитимно, независимо от броя на присъстващите членове.

Имайте готовност за събиране на членски внос /за членове и кандидат-членове на клуба/.