Годишно общо събрание

Годишно общо събрание

КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА

 

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на сдружение „КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ – ККЧТБ” кани членовете на Клуба и кандидатите за членове да участват в редовно годишно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 16.03.2019 г. от 13,00 ч. в Клуб на здравето „Жим Лам”, находящ се в гр. София, ж.к. „Младаост-1” („Мусагеница”), бл. 104, вх. Б, партер, на 50 м от метростанция „Мусагеница”, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на сдружението за 2018 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2018 г.;
3. Разглеждане на молбата на Пламен Нанев Михайлов от 31.01.2019 г.;
4. Прием на нови членове;
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27, изречение второ от ЗЮЛНЦ и чл. 31, изречение второ от Устава, Общото събрание ще се проведе 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за легитимно, независимо от броя на присъстващите членове.

Имайте готовност за събиране на членски внос /за членове и кандидат-членове на клуба/.

10.02.2019 г.Председател:

София/А. Стоянова/