Общо събрание 2018

Общо събрание 2018

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на сдружение „КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ – ККЧТБ” кани членовете на Клуба и кандидатите за членове да участват в редовно годишно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 17.02.2018 г. от 13,00 ч. в Конферентната зала на хотел „Горна Баня”, находящ се в гр. София, ул. „Урал” № 2, при следния дневен ред:

1.      Отчет за дейността на клуба за 2017 г.;
2.      Разглеждане на молбата на Иван Димитров Сталев да бъде освободен като член на Управителния съвет и
избор на нов член на Управителния съвет на длъжност главен селекционер;
3.      Разглеждане на молбата на Милена Илианова Пейчева да бъде освободен като член на Управителния съвет
и избор на нов член на Управителния съвет на длъжност секретар;
4.      Разглеждане на жалба от Антония Димитрова, постъпила на 18.12.2017 г., срещу решение на Управителния
съвет, обективирано в протокол от УС от 29.11.2017 г., за налгане на дисциплинарна мярка на Иван
Димитров Сталев – забрана за участие в клубни мероприятиоя за срок от 1 година;
5.      Приемане на промени в Устава;
6.      Прием на нови членове;
7.      Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27, изречение второ от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 от Устава, Общото събрание ще се проведе 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за легитимно, независимо от броя на присъстващите членове.

Имайте готовност за събиране на членски внос /за членове и кандидат-членове на клуба/.

10.01.2018 г.                            Председател:
София                                      /А. Стоянова/